תהליכים בנביטה (משתנים תלויים)   גורמים המשפיעים על נביטה (משתנים בלתי תלויים)
 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי המדידה  טיפ: מומלץ לאסוף נתונים של משתנה זה בהפרשי זמן קטנים לאורך תקופת הגידול משקל...
 ראו: טיפים כלליים לניסויי נביטה (3), כולל הצעה להצגת תוצאות (בסוף קובץ הטיפים)מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי המדידה אחוז נביטהמספר זרעים שנבטו מתוך כמות...
 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרך המדידה עוצמת תהליך הנשימהשינוי בצבעי אינדיקטורים בעקבות השתנות חומציות הסביבה  1. שינוי בריכוז...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינוימשך השריה במיםמשך הזמן שמשרים זרעים במי ברז לפני הזריעה (להתפחת קליפת הזרע ו/או לשטיפת חומרים מעכבים מהזרע)טמפרטורת מי...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי השינוי גיל הזרעיםשימוש בזרע טרי / זרע ותיק, משנים קודמות. (הבחנה לפי צבע הקליפה ו/או המרקם שלה.)  גודל / משקל...
 הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי השינוי לחות המצעא. לחות קרקע - הוספת מי ברז בכמויות ועיתוי שונים לכלי ההנבטה ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי...