גורמים המשפיעים על נביטה (משתנים בלתי תלויים)

 הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי השינוי לחות המצעא. לחות קרקע - הוספת מי ברז בכמויות ועיתוי שונים לכלי ההנבטה ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי השינוי גיל הזרעיםשימוש בזרע טרי / זרע ותיק, משנים קודמות. (הבחנה לפי צבע הקליפה ו/או המרקם שלה.)  גודל / משקל...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינוימשך השריה במיםמשך הזמן שמשרים זרעים במי ברז לפני הזריעה (להתפחת קליפת הזרע ו/או לשטיפת חומרים מעכבים מהזרע)טמפרטורת מי...