לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולויבה ירומל ןולעה 

תרניכב תוילוחכ תוצא תחירפ :רמאמה םש

.ח"נשתה ןוויס ,'ג תרבוח ,155 'סמ היגולויבה ירומל ןולע :ךותמ
תירבעה הטיסרבינואה
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב
תרניכב תוצא תחירפ .ר ,רימא ,.נ , היפעלובא :יפ לע דבועמ :תורעה
,םיעדמה תארוהל זכרמה ,151 היגולויב ירומל ןולע .רקחל הנמזה -
הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה ,151 תירבעה הטיסרבינואה
.1997 ,תירבעה
ךרכ ,הביבסו היגולוקא .תרניכב תוילוחכ תוצא תחירפ .ע ,ירשנ ,.מ ,ןפג
.1997 תרבוח ,4

תרניכב תוילוחכ תוצא תחירפ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

םינשב :םלועב םירחא םימגאב םג תמייק רשא העפות העודי תרניכב
.תוצא יסומע םישענ םימהו ,םגאב תוצא לש ימואתפ גושגש לח תומיוסמ
תוברתהו גושגשל קר איה הנווכה רשאכ "החירפ" םשב םיארוק וז העפותל
תולעב ןניא ללכ תוצאה ןכש ,ןבומכ םיחרפל רשק םוש ךכל ןיאו תוצאה
תא הדירומ ןכו םימבש םיחמצלו םייח-ילעבל קזנ תמרוג וז העפות. םיחרפ
.םימה תוכיא

הצא .תוילוחכ תוצא לש הבר החירפ תרניכב הנושארל העיפוה 1994 ץיקב
ןונזמינפא ןימל תכייש ,תויטוח תובשומ תרצויה וז תיטוירקורפ
ןקנח עבקל תלגוסמ איהו (Aphanizomenon Ovalisporum) םורופסילבוא
תובשומ 2500 -כ ורפס הנש התואב .תוינגרוא תובוכרתב ורשקלו ירפסומטא
.םימ לש ק"מסב

ק"מסב תובשומ 1000 -כ קר ורפסנו תוצאה תומכב הדירי הלח 1995 ץיקב
.(1 רויא)
.םימב ןונמוזינפא לש דאמ תוטעמ תובשומ ורפסנ 1996 ץיקב

:םינותנה) 1995 - ו 1994 םינשב רתניכב ןונמוזינפאה תחירפ ךלהמ :1 רויא
(ןמרב :ךותמ ,רגנילופ .א ,ירהז .תלש םימה תוכיא תא תרכינ הדימב הדירומ תוילוחכה תוצאה תחירפ
,(םיניסקוט) םינלער רצייל ולא תוצא לש ןרשוכ ללגב רקיעב ,תרניכה
.םדאבו םייח-ילעבב םיעגופה

גשומה ,בוט הפיצ רשוכ תלעב איה תרניכב האצמנש ,ןונמוזינפאה ,וז הצא
ץחל תלעפה .(ןקנח) זגב תואלמ תויאת ךות (תולוספק) תויספוק תועצמאב
רשוכ ןדבאו זגה תחירב ,תולוספקה תסירקל תמרוג ןונמוזינפאה יאת לע
תרניכה ימ ."יצראה ליבומ"ה תורוניצל תרניכה ימ תביאש תעב הפיצה
הבוגל דע "יצראה ליבומה" תובאשמ תועצמאב םילעומ
לכ םג ןבומכו) ולא תוצא הביאשה ךילהתב .םיה ינפ לעמ םירטמ 41 לש
םימה תאיצי רחאל ןכלו ,הובג ץחל תחת תונותנ (םימב תויוצמה תורחאה
ורתונש תוצאל ןיאש טעמכ ,יצראה ליבומה לש החותפה הלעתל תוצאה םע
תורציימ ןהש םינלערה ךא ,תוריהמב תועקוש ןהו הפיצ רשוכ םימב
.םימב םיראשנ תושירפמו

ןכרעב ורוקמ ,הצאה ידי-לע םרגיהל לולע רשא תרניכה ימ תוכיאל ףסונ קזנ
,ךכמ האצותכ .ןוטקנלפואוז ידי-לע ןהלש לוצינה רסוחבו ךומנה יתנוזתה
רבד ,םגאה ימב ינגרוא רמוח לש רתוי הלודג תומכ ץיקב רבטצהל הלולע
.םימה תוכיא תא םג דירומה

ללכ ךרדב הינע תרניכב ('מ 10-0) הנוילעה םימה תבכש ץיקה תפוקתב
ןקנח תובוכרתב
םישדוח השולש ךשמב .תוצאל םיצוחנה (הינומא ,םיטרטינ ,םיטירטינ ןוגכ)
םימה תבכשב ינגרואנאה ןקנחה תמר תדרוי (רבוטקוא-טסוגוא) ץיקב
.רטילל םרגורקימ 100-50 לש זוכירל תחתמ לא הנוילעה

תוכרוצה תוילוחכ תוצאל ןקנחב רוסחמ ןכתי ויתחתמש ףסה אוה הז לובג
תויולת ןניאש תוילוחכ תוצא תוצרפתהל םורגל לוכי הז בצמו ,ותוא
.ריוואהמ ןקנח תורשוק אלא םימבש םיינקנח םירמוחב

ןקנח תורשוק תוילוחכ תצובקל ךייש תרניכב חתפתהש ןונמוזינפאה ,רומאכ
שמתשהלו (םימשונ ונאש ריוואהמ %79) ירפסומטא ןקנח עבקל תלגוסמה
םרוג הווהמ הניא ,תרניכב ץיקב הכומנה ןקנחה תובוכרת תומכ ןכלו ,וב
תנתונ ירפסומטא ןקנחב שמתשהל תורשפאה .ןונמוזינפאה תוצאל ליבגמ
.תורחאה תוצאה ינפ-לע יגולוקא ןורתי ןהל

:ףסונ יאנת שורד התורצוויהל םלוא ,החירפה תעפוהל םורגל לוכי הז ןורתי
.ןחרז לש תקפסמ תומכ
ןחרז הליכמה םוינידירפ םשב הצא לש דאמ הבר החירפ התייה 1994 -ב
שורדה ןחרזה םימב רבטצה םימב וקרפתהו ותמ ולאה תוצאהשכ .היאתב
.ץיקב ןונמוזינפא תוחתפתהל
סחיב הדירי רמולכ ,ןחרז לש תקפסמ המרו ןקנחב הדירי לש הלא םיאנת
םימ N\P לש
.ןונמוזינפא לש גוסהמ תוילוחכ תוצרפתהל םימיאתמ ,(2 רויא)


תונוע .ןימז ןקנח רסוח לש בצמ תרניכב חתפתה תונורחאה םינשה 15 ךשמב
,דחוימב ןותמ תוחור רטשמב ונייפאתה 1995 -ו 1996 םינשה לש ויתס-ץיקה
הנטקהל ,ךכמ האצותכו ,םגאב םימה תובכש בוברעב הטאהל םרג הזו
םימה תובכשב ןרוקמש (הינומא רקיעב) ןקנח תובוכרת רבעמב תרכינ
םינש ןתואב ןחרזה רועש ,תאז תמועל .הנוילעה םימה תבכשל ,תונותחתה
.תצקמב הלע ףא אלא דרי אל

ןקנח לש עוביק תועצמאב ,1994 ץיקב תרניכב וחרפ רשא תוילוחכה
וז הפוקתב יללכה ןקנחה תובוכרת יאלמב הילעל הארנכ ומרג ,ירפסומטא
תומכ םג השורד תרניכב וזכ תוילוחכ תחירפ רצוויתש ידכ ,םלוא .םגאב
תריציל ןימה תושרל דמועה ןמזהש ינפמ ,ןונמוזינפא לש תמיוסמ תיתלחתה
ינוציק רוסחמ שי םהב רשא ,ץיקב םישדוחה תשולשל לבגומ החירפה
.םימב ןקנח תובוכרתב

םייטויב םיאנת ףוריצ תרניכה םגאב הווהתה 1994 לש ץיקה תישארב
:םהו םייטויבאו
ידכ ןונמוזינפא תובשומ לש תקפסמ תומכ ,ןקנח תובוכרתב ינוציק רוסחמ
סמומ ןחרז לש ההובג ףאו תקפסמ המר ,םישדוח השולש ךותב החירפ רוציל
.דחוימב תושלח תוחור ןכו

םרוגה אוה תכשוממ הפוקת ךשמב ןקנח תובוכרתב רוסחמש התייה הנעטה
הוולמ הניא ןחרזה תמרב הילע םא .ןונמוזינפאה תוחתפתהל בושחה
ומכ תורחא תוצא םג דדועל הלא םיאנת םילוכי ןקנח תובוכרתב רוסחמב
."וחרפ" אל ולאו - תרניכב דימת תויוצמה תונוש תויקורי

.ןונמוזינפאה לש תונושארה תובשומה תרניכב ועיפוה יתמ רורב הז ןיא

לש קיפסמ זוכיר יאדווב היהו ןקנח תובוכרתב רוסחמ היה בוש 1995 ץיקב
ךכ ,1994 -בש וזמ הכומנ התייה ןחרזה תמר םלוא ,תוצאה תייסולכוא
רוסחמ םנמא היה 1996 ץיקב .רתוי הכומנ המצועב התייה החירפהש
.החירפ הרצונ אלו ידמ הכומנ התייה ןחרזה תמר לבא ,ןקנח תובוכרתב


- םיעדמה תארוהל זכרמה ,רימא תור ר"דל תדחוימ הדות
הרזעה לכ לע ,םילשורי"תרניכב תוילוחכ תחירפ" :רמאמל תולאש
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'קנ 33 כ"הס
(הקידבל תוקד 10 +) תוקד 30 -כ ץלמומ ןמז ךשמ

הצאה לש החירפ תריצי לע םיעיפשמה יטויב סרוגו יטויבא םרוג ןייצ .1
('קנ 4) .םיעיפשמ םה דציכ רבסהו ,ןונמוזינפאה

('קנ 3) .ןונמוזינפא הצאה תחירפמ תרניכה ימל םיקזנה םה המ .2

תוצא תחירפ לע עיפשהל לוכי ןוטקנלפואוזה זוכירב יוניש םאה .3
.('קנ 4) קמנ .ןונמוזינפאה

לש המרל תחתמ לא ךשוממ ןמזל דרוי ןחרזל ןקנח ןיב סחיה ובש בצמ .4
.הריפסומטאהמ ןקנח תורשוק תוצא תוחתפתה ררועמש בצמכ םלועב עודי 29

ןיב סחיה לש (רבוטקוא-ילוי) ץיקה תפוקתל םיישדוח םיעצוממ :2 רויא
הפוקתב (רטמ 10 - 0) ןוינמיליפאב (הסמ יפל) יקיקלח ןחרזל יקיקלח ןקנח
1996 - 1974:2 רויא יפ לע
N\P ןחרז ןיבל ןקנח ןיב סחיה לש םיכרעה ולחה ךרעב הנש וזיאב .א
('קנ 2) ?הריפסומטאהמ ןקנח תורשוק תוצא תוחתפתה ררועל היושעש המרל עיגהל
('קנ 2) ?1994 ץיקב ץיקב N\P סחיה והמ .ב
,תאז תורמלו םינש רפסמ ךשמב ךומנ היה N\P סחיהש ןיחבהל ןתינ 2 רויאב .ג
העפותל רבסה עצה .הריפסומטאהמ ןקנח תורשוק תוצא לש החירפ הלח אל
.וז

םימב םייקתהל תלגוסמ איה .ביבאב תרניכב הצופנ םוינוידיריפ הצאה .5
וניאש טעומה ןחרזה תא תכפוה איה .תורחא תוצאל דוגינב ןחרזב םיינע
.תורחא תוצאל ןימז ןחרזל םימב ןימז

הצאהו םוינוידיריפ הצאה לש ןחרזל תושירדה ןיב לדבהה המ .א
('קנ 4) ?ןונמוזינפא
אקווד ןונמוזינפא הצאה גושגש תא ריבסהל עייסמ הז עדימ דציכ .ב
('קנ 4) ?1994 ץיקב

,ךתעדל והמ .םינוש םימרוגב היולתה תירוזחמ העפות איה תוצא תחירפ .6
סחייתה ךתבושתב) 1996 ,1995 םינשב ןונמוזינפאה תוצא תחירפב הדיריל רבסהה
('קנ 5)(יגולוקא ןורתי חנומל 

הרזח

שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ