הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
צפיפות צומח בסביבה (אחוז כיסוי)דילול צמחים/נבטים ראו: טיפים כלליים לניסויים בשדה (0)

הרכב צומח בסביבה

שינוי מגוון המינים: דילול מינים מסוימים של צמחים או השארת מין אחד/מינים נבחרים של צמחים.
הרכב בע"ח בסביבההוספה או הרחקה של מיני בע"ח (חלזונות, צבים, כנימות עלה, ועוד)