הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

ריכוז הדשן

יצירת סידרת מיהולים של הדשן, ושימוש בתמיסות להשקיה
תכיפות הדישוןקביעת הפרשי זמן בין דישונים
סוג הדשןדשן המכיל חנקן, זחן, אשלגן או כל שילוב (20:20:20), דשן מעוכב שחרור
עיתוי הוספת הדשן / הזבלבאיזה שלב בחיי הצמח
כמות הזבלהוספת כמויות משתנות של זבל למצע הגידול
סוג הזבלצמחי או מבע"ח, קומפוסט, כופתיות (זבל מעובד).
שילוביםבין כל האפשרויות הנ"ל