גורמים משפיעים על צמיחה וגטטיבית (משתנים בלתי תלויים)

הגורם(משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויטמפרטורת אווירשימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות, מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...ראו: טיפים ודרכים לשינוי...
 הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויטמפרטורת המצעלטמפרטורות גבוהות לאורך זמן – מומלץ שימוש בפלטות שבת,  לטווח קצר – אמבטים  ושימוש בקרחלחות...
הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויריכוז הדשןיצירת סידרת מיהולים של הדשן, ושימוש בתמיסות להשקיהתכיפות הדישון קביעת הפרשי זמן בין דישוניםסוג הדשן דשן המכיל חנקן, זחן,...
 הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויקיטום ניצניםקיטום ניצן קדקודי/ניצנים חייקיים קיטום ניצן קדקודי ראשי והשארת ניצנים קדקודיים בהסתעפויותקיטום גבעולים חיתוך גבעול...
 הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויצפיפות צומח בסביבה (אחוז כיסוי) דילול צמחים/נבטים ראו: טיפים כלליים לניסויים בשדה (0)הרכב צומח בסביבהשינוי מגוון המינים: דילול...