גורמים משפיעים על צמיחה וגטטיבית (משתנים בלתי תלויים)

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי

טמפרטורת אוויר

שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות,
מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...
ראו: טיפים ודרכים לשינוי טמפרטורת האוויר בסביבת הניסוי (11)
עוצמת אור

מרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה
ראו: טיפים ודרכים לשינוי עצמת האור וסוג האור (12)

סוג אורשינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים (למשל: צלופן אדום בולע את כל אורכי הגל ומעביר הלאה רק אדום)
אורך יוםלגדל בקופסאות קרטון גדולות ולחבר מנורות ניאון לשעון שבת במשטרי תאורה של זמנים שונים

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
טמפרטורת המצע

לטמפרטורות גבוהות לאורך זמן – מומלץ שימוש בפלטות שבת, 

לטווח קצר – אמבטים  ושימוש בקרח

לחות המצעמשטרי השקיה שונים, משטרי יובש והרטבה
ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי השקיה (13)
הרכב המצעהרכבים שונים של כבול, ורמיקוליט, טוף, פרלייט, קלקר, ועוד
מליחות המצעהשקיה במי מלח בריכוזים שונים
הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

ריכוז הדשן

יצירת סידרת מיהולים של הדשן, ושימוש בתמיסות להשקיה
תכיפות הדישוןקביעת הפרשי זמן בין דישונים
סוג הדשןדשן המכיל חנקן, זחן, אשלגן או כל שילוב (20:20:20), דשן מעוכב שחרור
עיתוי הוספת הדשן / הזבלבאיזה שלב בחיי הצמח
כמות הזבלהוספת כמויות משתנות של זבל למצע הגידול
סוג הזבלצמחי או מבע"ח, קומפוסט, כופתיות (זבל מעובד).
שילוביםבין כל האפשרויות הנ"ל

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
קיטום ניצנים
קיטום ניצן קדקודי/ניצנים חייקיים
קיטום ניצן קדקודי ראשי והשארת ניצנים קדקודיים בהסתעפויות
קיטום גבעוליםחיתוך גבעול באורכים שונים או במרחקים שונים מבסיס הצמח
קיטום עלים
חיתוך כל העלים על הגבעול
חיתוך סלקטיבי של עלים
חיתוך פטוטרת בלבד
קיטום פרחים
חיתוך פרח בודד או תפרחת שלמה
חיתוך פרח תפרחת בגילאים שונים
דילול פרחיםחיתוך סלקטיבי של חלק מפרחי הצמח או התפרחת
ראו: דילול פריחה ופירות (2)
דילול חנטים (חנט - פרי צעיר הנוצר אחרי הפריה)חיתוך סלקטיבי של חלק מהחנטים בגבעול או בצמח
דילול פירותחיתוך סלקטיבי של חלק מהחנטים, אך בשלב מאוחר יותר כשהחנט גדל לפרי ראו: דילול פריחה ופירות (2)

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
צפיפות צומח בסביבה (אחוז כיסוי)דילול צמחים/נבטים ראו: טיפים כלליים לניסויים בשדה (0)

הרכב צומח בסביבה

שינוי מגוון המינים: דילול מינים מסוימים של צמחים או השארת מין אחד/מינים נבחרים של צמחים.
הרכב בע"ח בסביבההוספה או הרחקה של מיני בע"ח (חלזונות, צבים, כנימות עלה, ועוד)