הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
כמות עלים בענף / צמחשינוי מספר העלים בתלישה או גיזום  (בענף / צמח שאמור לפרוח )
גודל הצמח
הקטנת הנוף:
* גזירת מספר משתנה של ענפים
* גזירת כל הענפים לגובה מסוים