גורמים המשפיעים על חיי גיאופיטים (משתנים בלתי תלויים)

 הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויטמפרטורת אווירשימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות, מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...ראו: טיפים ודרכים...
הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויטמפרטורת המצעלטמפרטורות גבוהות לאורך זמן – מומלץ שימוש בפלטות שבת, לטווח קצר – אמבטים  ושימוש בקרחלחות המצע משטרי השקיה...
הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויריכוז הדשןיצירת סידרת מיהולים של הדשן, ושימוש בתמיסות להשקיהתכיפות הדישון קביעת הפרשי זמן בין דישוניםסוג הדשן דשן המכיל חנקן, זחן,...
הגורם(משתנה בלתי תלוי) דרכי שינויכן/לא קירור מוקדם של הגיאופיט קירור במקרר ביתי (4-5 מעלות צלסיוס)משך קירור הגיאופיט זמן קירור (בשבועות) לפני השתילהטמפרטורת...
 הגורם(משתנה בלתי תלוי) איך משניםהסרת ניצניםבפקעות: הסרת ניצנים סלקטיבית. הסרה של כל הניצנים (עיניים), השארת הניצן הקדקודי וכל שילוב אחר. בבצלים הניצנים מוסתרים בחיק...