מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה

כמות הפרטים

ספירה כללית (לא מין ספציפי):
א. בצמחים גדולים – ספירת מספר הפרטים
ב. באצות מיקרוסקופיות – ספירה במיקרוסקופ. ראו: ספירת אצות זעירות במיקרוסקופ (21)
ג. באצות מיקרוסקופיות – בדיקת עכירות התמיסה.  ראו: בדיקת עכירות תמיסה (19)
שרידותאחוז הצמחים ששרדו (לרוב בעקבות עקה כלשהי)
אחוז כיסוי הצמחמדידת החלק היחסי של שטח הפנים העליון של מיכל הגידול המכוסה בצמח הנבדק.
מתאים לצמחים צפים. ראו: חישוב אחוז כיסוי של צמחי מים (22)

מספר מושבות חדשות

הכנסה של משטחים נקיים למיכל הגידול
ראו: העמדת משטח מרחף לגידול אצות חד תאיות (23)  ובדיקת כמות האצות שהתיישבו על המשטח לאחר תקופה מוגדרת לפי:
א. ספירת התנחלויות חדשות של אצות המתפתחות על גבי המשטח
ב. אחוז כיסוי של המשטח באצות ראו: חישוב אחוז כיסוי של צמחי מים (22) 
ג. בדיקת עכירות המשטח החדש ראו: מדידת עכירות של משטח (20)
מגוון מיניםספירת מספר מיני הצמחים בכלי הגידול