הגורם

(משתנה בלתי תלוי)

דרכי שינוי
הסרה / קיצור של
רקמות הצמח
א. הסרת/קיצור שורשים – חיתוך במספרים או מזמרה
ב. הסרת שלוחות
ג. הסרת עלים