bilotech_base_menu_banner14.jpg - 14.23 קב

מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן


מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן


מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן


מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן


מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן


מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן


מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן


מרכז המורים מציע השתלמות ייחודית לפיתוח תכני הוראה בשילוב חוקרים בין לאומיים. ההשתלמות מתחילה בחופשת חנוכה, ומיועדת למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.

לפרטים לחצו כאן


שיח ביולוגים: בין הטכניון לכיתה - יום עיון למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה בטכניון, ביום 13 בדצמבר 2013.

לפרטים לחצו כאן


יום עיון בנושא התנהגות - מהרמה המולקולרית לרמת האורגניזם השלם, יתקיים בירושלים ביום א', 13 בדצמבר 2015. מורי הביולוגיה מוזמנים.

לפרטים לחצו כאן


השתלמות לשנת תשע"ו: "אימון לתקשוב", נפתחת ב-2.11.2015.
בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בכלים מתוקשבים להוראה וכיצד ליישם אותם בכתה.

לפרטים נוספים לחצו כאן


פרויקט נחשון של מטח מציע תוכנית חונכות וירטואלית לתלמידי ביולוגיה. התכנית יכולה לסייע לתלמידים מתקשים וגם לתלמידים שרוצים לשפר את הישגיהם.
(לפנייה למטח כתבו לסיגל עצמון)

לפרטים נוספים לחצו כאן